ราคาและการจัดซื้อ
21,780 มีอยู่ในสต็อค
สามารถจัดส่งได้ทันที
 

จำนวน

เพิ่มไปยังรายการ

ราคาทั้งหมดอยู่ใน THB
แจกแจงราคา ราคาต่อหน่วย ราคารวม
1 104.84000 ฿104.84
10 98.30000 ฿983.00
25 87.38840 ฿2,184.71
50 83.01420 ฿4,150.71
100 78.64680 ฿7,864.68
250 69.90796 ฿17,476.99
500 65.53922 ฿32,769.61
1,000 61.16981 ฿61,169.81
5,000 58.98510 ฿294,925.52

ส่ง คำขอใบเสนอราคา ในปริมาณมากกว่าที่แสดงอยู่

หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key Z995-ND
คัดลอก  
ผู้ผลิต

Omron Automation and Safety

คัดลอก  
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต P2R-05P
คัดลอก  
คำอธิบาย RELAY SOCKET 5 POS THROUGH HOLE
คัดลอก  
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต 20 สัปดาห์
คำอธิบายโดยละเอียด

รีเลย์ ซ็อกเก็ต ทรูโฮล

คัดลอก  
อ้างอิงลูกค้า
เอกสารและสื่อ
เอกสารข้อมูล G2R-x-S Series
CAD โมเดลสำหรับการผลิต P2R-05P.x_t
P2R-05P.stp
P2R-05P.sldprt
ข้อมูลแบบ HTML G2R-x-S Series
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ประเภท คำอธิบาย เลือกทั้งหมด
หมวดหมู่
ผู้ผลิต Omron Automation and Safety
ชุด G2RS
บรรจุภัณฑ์ จำนวนมาก 
สถานะชิ้นส่วน ทำงาน
ประเภท ซ็อกเก็ต
จำนวนของตำแหน่ง 5
ประเภทการติดตั้ง ทรูโฮล
รูปแบบส่วนปลาย PC ขา
สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง G2R-1-S รีเลย์
คุณสมบัติ -
 
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
สถานะ RoHS เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) 1 (ไม่จำกัด)
สำหรับใช้กับ ดูเพิ่มเติม

G2R-1-S DC12(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 12V

Omron Automation and Safety

฿298.84000 รายละเอียด

G2R-1-S DC24(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 24V

Omron Automation and Safety

฿298.84000 รายละเอียด

G2R-1-S AC120(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 120V

Omron Automation and Safety

฿445.09000 รายละเอียด

G2R-1-S DC5(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 5V

Omron Automation and Safety

฿392.00000 รายละเอียด

G2R-1-S DC6(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 6V

Omron Automation and Safety

฿281.48000 รายละเอียด

G2R-1-SN DC24(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 24V

Omron Automation and Safety

฿485.49000 รายละเอียด
คุณอาจสนใจ

P2R-08P

RELAY SOCKET 8 POS THROUGH HOLE

Omron Automation and Safety

฿111.19000 รายละเอียด

P2RF-05

RELAY SOCKET 5 POSITION DIN RAIL

Omron Automation and Safety

฿386.66000 รายละเอียด

G2R-1-S DC12(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 12V

Omron Automation and Safety

฿298.84000 รายละเอียด

G2R-1-S DC24(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 24V

Omron Automation and Safety

฿298.84000 รายละเอียด

P2RFZ-05-E

DIN-RAIL SOCKET FOR G2R-1(S)RELA

Omron Automation and Safety

฿296.50000 รายละเอียด

G2R-1-SND-DC12(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 12V

Omron Automation and Safety

฿572.97000 รายละเอียด
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน 10
ชื่ออื่น P2R05P
Z995