ราคาและการจัดซื้อ
5,880 มีอยู่ในสต็อค
สามารถจัดส่งได้ทันที สต็อกโรงงาน : 6,503
 

จำนวน

เพิ่มไปยังรายการ

ราคาทั้งหมดอยู่ใน THB
แจกแจงราคา ราคาต่อหน่วย ราคารวม
1 115.12000 ฿115.12
10 107.87800 ฿1,078.78
25 95.90520 ฿2,397.63
50 91.11040 ฿4,555.52
100 86.31590 ฿8,631.59
250 76.72540 ฿19,181.35
500 71.93016 ฿35,965.08
1,000 67.13456 ฿67,134.56
5,000 64.73693 ฿323,684.65

ส่ง คำขอใบเสนอราคา ในปริมาณมากกว่าที่แสดงอยู่

หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key Z813-ND
คัดลอก  
ผู้ผลิต

Omron Automation and Safety

คัดลอก  
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต PY14-02
คัดลอก  
คำอธิบาย RELAY SOCKET 14 POS THROUGH HOLE
คัดลอก  
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต 15 สัปดาห์
คำอธิบายโดยละเอียด

รีเลย์ ซ็อกเก็ต ทรูโฮล

คัดลอก  
อ้างอิงลูกค้า
เอกสารและสื่อ
เอกสารข้อมูล MY Series Datasheet
CAD โมเดลสำหรับการผลิต PY14-02.igs
PY14-02.x_t
PY14-02.stp
ข้อมูลแบบ HTML MY Series Datasheet
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ประเภท คำอธิบาย เลือกทั้งหมด
หมวดหมู่
ผู้ผลิต Omron Automation and Safety
ชุด MY
บรรจุภัณฑ์ จำนวนมาก 
สถานะชิ้นส่วน ทำงาน
ประเภท ซ็อกเก็ต
จำนวนของตำแหน่ง 14
ประเภทการติดตั้ง ทรูโฮล
รูปแบบส่วนปลาย PC ขา
สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง MY4/MY2K รีเลย์
คุณสมบัติ -
หมายเลขชิ้นส่วนฐาน PY14
 
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
สถานะ RoHS เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) 1 (ไม่จำกัด)
สำหรับใช้กับ ดูเพิ่มเติม

MY4 DC12 (S)

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 12V

Omron Automation and Safety

฿367.04000 รายละเอียด

MY4N DC24 (S)

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 24V

Omron Automation and Safety

฿406.66000 รายละเอียด

MY4 DC24 (S)

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 24V

Omron Automation and Safety

฿367.04000 รายละเอียด

MY4 AC110/120 (S)

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 120V

Omron Automation and Safety

฿376.18000 รายละเอียด

MY4IN DC24 (S)

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 24V

Omron Automation and Safety

฿422.23000 รายละเอียด

MY4N AC100/110 (S)

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 110V

Omron Automation and Safety

฿459.82000 รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

PYC-P

HOLD DOWN CLIP LY/MY SER

Omron Automation and Safety

฿17.61000 รายละเอียด

PYC-P2

RELAY HOLD DOWN CLIP FOR LY SER

Omron Automation and Safety

฿83.63000 รายละเอียด

PYC-3

HOLD DOWN CLIP FOR G2A RELAY

Omron Automation and Safety

฿22.35000 รายละเอียด

Y92H-4

CLIP HOLD DOWN FOR PY SOCKET

Omron Automation and Safety

฿98.53000 รายละเอียด
คุณอาจสนใจ

PYC-P

HOLD DOWN CLIP LY/MY SER

Omron Automation and Safety

฿17.61000 รายละเอียด

MY4 DC12 (S)

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 12V

Omron Automation and Safety

฿367.04000 รายละเอียด

PY08-02

RELAY SOCKET 8 POS THROUGH HOLE

Omron Automation and Safety

฿82.96000 รายละเอียด

RY611024

RELAY GEN PURPOSE SPDT 8A 24V

TE Connectivity Potter & Brumfield Relays

฿151.69000 รายละเอียด

PT571024

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 6A 24V

TE Connectivity Potter & Brumfield Relays

฿324.04000 รายละเอียด

RY78600

RELAY SOCKET 5 POS THROUGH HOLE

TE Connectivity Potter & Brumfield Relays

฿79.91000 รายละเอียด
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน 10
ชื่ออื่น PY1402
Z813