THB | USD
ผลลัพธ์: 203,492
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

LED/ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

การป้องกันแผงวงจร

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

 - 9 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุด

ชุดสายเคเบิล

 - 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

 - 30 ผลิตภัณฑ์ใหม่

วงจรรวม (IC)

 - 97 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

 - 1450 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

 - 6 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

 - 66 ผลิตภัณฑ์ใหม่

01:38:34 4/19/2021