THB | USD
ผลลัพธ์: 203,095
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

LED/ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

การป้องกันแผงวงจร

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

 - 14 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุด

ชุดสายเคเบิล

 - 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

 - 68 ผลิตภัณฑ์ใหม่

วงจรรวม (IC)

 - 79 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

 - 2259 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

 - 23 ผลิตภัณฑ์ใหม่

21:37:48 1/21/2021