THB | USD
ผลลัพธ์: 199,984
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

LED/ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

การป้องกันแผงวงจร

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

 - 31 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุด

ชุดสายเคเบิล

 - 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

 - 69 ผลิตภัณฑ์ใหม่

วงจรรวม (IC)

 - 127 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

 - 1786 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

 - 8 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

 - 50 ผลิตภัณฑ์ใหม่

07:40:21 10/27/2020