THB | USD
ผลลัพธ์: 1,716,056
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์กึ่งตัวนำ

RF/IF และ RFID

 - 1488 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การป้องกันแผงวงจร

การสร้างต้นแบบ, การผลิตผลิตภัณฑ์

 - 12 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

 - 14 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คอมพิวเตอร์แบบฝัง

 - 56 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุด

 - 14 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุดสายเคเบิล

 - 7 ผลิตภัณฑ์ใหม่

นักประดิษฐ์/DIY, การศึกษา

 - 45 ผลิตภัณฑ์ใหม่

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

 - 726 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

 - 2179 ผลิตภัณฑ์ใหม่

วงจรรวม (IC)

 - 4943 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

 - 2046 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

 - 26 ผลิตภัณฑ์ใหม่

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

 - 1127 ผลิตภัณฑ์ใหม่

โซลูชั่นเครือข่าย

 - 72 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ไอโซเลเตอร์

 - 254 ผลิตภัณฑ์ใหม่

19:48:10 1/26/2021