THB | USD
ผลลัพธ์: 1,726,326
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์กึ่งตัวนำ

RF/IF และ RFID

 - 1203 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การป้องกันแผงวงจร

 - 61 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การสร้างต้นแบบ, การผลิตผลิตภัณฑ์

 - 37 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

 - 9 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คอมพิวเตอร์แบบฝัง

 - 70 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุด

 - 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุดสายเคเบิล

นักประดิษฐ์/DIY, การศึกษา

 - 36 ผลิตภัณฑ์ใหม่

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

 - 675 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

 - 4298 ผลิตภัณฑ์ใหม่

วงจรรวม (IC)

 - 4644 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

 - 1825 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

 - 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

 - 134 ผลิตภัณฑ์ใหม่

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

 - 1259 ผลิตภัณฑ์ใหม่

โซลูชั่นเครือข่าย

 - 214 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ไอโซเลเตอร์

 - 216 ผลิตภัณฑ์ใหม่

00:34:15 8/1/2564