THB | USD
ผลลัพธ์: 1,715,590
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

อุปกรณ์กึ่งตัวนำ

RF/IF และ RFID

 - 1487 ผลิตภัณฑ์ใหม่

การป้องกันแผงวงจร

การสร้างต้นแบบ, การผลิตผลิตภัณฑ์

 - 13 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

 - 14 ผลิตภัณฑ์ใหม่

คอมพิวเตอร์แบบฝัง

 - 57 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุด

 - 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุดสายเคเบิล

 - 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่

นักประดิษฐ์/DIY, การศึกษา

 - 44 ผลิตภัณฑ์ใหม่

บอร์ดพัฒนา, ชุด, อุปกรณ์โปรแกรม

 - 748 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล

 - 2346 ผลิตภัณฑ์ใหม่

วงจรรวม (IC)

 - 5147 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

 - 1985 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด

อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

 - 23 ผลิตภัณฑ์ใหม่

เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์

 - 1125 ผลิตภัณฑ์ใหม่

โซลูชั่นเครือข่าย

 - 56 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ไอโซเลเตอร์

 - 259 ผลิตภัณฑ์ใหม่

01:38:47 1/23/2021