THB | USD
ผลลัพธ์: 69,131
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

ผลิตภัณฑ์ทดสอบ

การสร้างต้นแบบ, การผลิตผลิตภัณฑ์

 - 38 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุด

 - 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวควบคุมไฟฟ้าสถิต, ESD, ผลิตภัณฑ์คลีนรูม

 - 15 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ทดสอบและการวัด

 - 129 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ระบบอัตโนมัติและการควบคุมอุตสาหกรรม

 - 76 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยแสง

 - 58 ผลิตภัณฑ์ใหม่

เทป, สารยึดติด, วัสดุ

 - 5 ผลิตภัณฑ์ใหม่

11:58:57 10/25/2020