THB | USD
ผลลัพธ์: 62,292
  • สถานะสต็อค
  • สื่อที่มีอยู่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์

ผลิตภัณฑ์ทดสอบ

การสร้างต้นแบบ, การผลิตผลิตภัณฑ์

 - 9 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุด

 - 1 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวควบคุมไฟฟ้าสถิต, ESD, ผลิตภัณฑ์คลีนรูม

 - 45 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ทดสอบและการวัด

 - 88 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ระบบอัตโนมัติและการควบคุมอุตสาหกรรม

 - 38 ผลิตภัณฑ์ใหม่

อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยแสง

 - 11 ผลิตภัณฑ์ใหม่

เทป, สารยึดติด, วัสดุ

 - 30 ผลิตภัณฑ์ใหม่

20:47:06 1/18/2021