ดัชนีผลิตภัณฑ์ > ตัวเก็บประจุ > ตัวเก็บประจุฟิล์ม

ตัวเก็บประจุฟิล์ม

ผลลัพธ์: 72,758
72,758 ที่เหลืออยู่
ตัวเลือกตัวกรอง:
ผู้ผลิต
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์
ล้างข้อมูล
ชุด
ล้างข้อมูล
สถานะชิ้นส่วน
ล้างข้อมูล
ความจุไฟฟ้า

ล้างข้อมูล
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ล้างข้อมูล
อัตราแรงดันไฟฟ้า - AC
ล้างข้อมูล
อัตราแรงดันไฟฟ้า - DC
ล้างข้อมูล
วัสดุไดอิเล็กทริก
ล้างข้อมูล
ESR (ความต้านทานไฟฟ้าอนุกรมเทียบเท่า)

ล้างข้อมูล
อุณหภูมิในการทำงาน
ล้างข้อมูล
ประเภทการติดตั้ง
ล้างข้อมูล
บรรจุภัณฑ์ / เคส
ล้างข้อมูล
ขนาด / มิติ