ตัวเก็บประจุ

3,284 ผลลัพธ์

ตัวเก็บประจุ


ผลิตภัณฑ์ตัวเก็บประจุหรือที่เรียกว่า "คอนเดนเซอร์" โดยทั่วไปมีการตั้งชื่อและจัดระเบียบตามวัสดุอิเล็กทริกที่รวมอยู่ภายใน นอกจากรูปแบบวิธีการก่อสร้างแล้ว การเลือกใช้วัสดุไดอิเล็กทริกยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ขนาด ความเสถียรของพารามิเตอร์ และความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะ