คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

ผลลัพธ์ : 13,100

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์