คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

ผลลัพธ์ : 17,237

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์