คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์1,293 ผลลัพธ์

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์ หมวดหมู่

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์


ผลิตภัณฑ์ คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์ และ เรโซเนเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นแหล่งที่มาหรือข้อมูลอ้างอิงสำหรับการสร้างความถี่และการวัดเวลา ในกรณีส่วนใหญ่เกี่ยวกับการสั่นสะเทือนทางกายภาพของโครงสร้างทางกลบางอย่างที่สั่นสะเทือนที่ความถี่ที่ทราบ พวกมันจะถูกจำแนกเพิ่มเติมตามสายของการใช้งานเฉพาะและระดับของฟังก์ชันสนับสนุนเพิ่มเติมที่รวมเข้าด้วยกัน ทำให้สะดวกในการใช้งานหรือระดับความแม่นยำที่สูงขึ้น และ/หรือความถูกต้อง

ภาพของสัญลักษณ์แผนผังคริสตัล