ไอโซเลเตอร์

1,875 ผลลัพธ์

ไอโซเลเตอร์


ผลิตภัณฑ์ไอโซเลเตอร์ ถูกใช้เมื่อจำเป็นต้องส่งผ่านข้อมูล สัญญาณควบคุม หรือสัญญาณเกทไดรฟ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบที่ต้องไม่มีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดยตรงระหว่างกัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านการทำงานหรือเกี่ยวกับความปลอดภัย ภายในหมวดหมู่นี้ อุปกรณ์จะถูกจัดเพิ่มเติมตามลักษณะของระยะเอาต์พุต เอาต์พุตของอุปกรณ์บางอย่างทำงานเหมือนทรานซิสเตอร์ ส่วนอื่น ๆ เช่นลอจิกเกต เซลล์แสงอาทิตย์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ไทริสเตอร์ หรือโฟโตรีซีสเตอร์