ไอโซเลเตอร์185 ผลลัพธ์

เกี่ยวกับไอโซเลเตอร์


ผลิตภัณฑ์ตัวแยกสัญญาณจะใช้เมื่อจำเป็นต้องส่งข้อมูล สัญญาณควบคุม หรือ สัญญาณไดรฟ์เกต ระหว่างส่วนต่างๆ ของระบบที่ต้องไม่มีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดยตรงระหว่างกัน ไม่ว่าจะเพื่อการใช้งานหรือเกี่ยวข้องกับเหตุผลด้านความปลอดภัย ภายในหมวดหมู่นี้ อุปกรณ์จะถูกจัดเพิ่มเติมตามลักษณะของระยะเอาต์พุต เอาต์พุตของอุปกรณ์บางอย่างทำงานเหมือนทรานซิสเตอร์ ส่วนอื่น ๆ เช่นลอจิกเกต เซลล์แสงอาทิตย์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ไทริสเตอร์ หรือโฟโตรีซีสเตอร์

ภาพสัญลักษณ์แผนผังตัวแยกสัญญาณออปโต Image of Photo Darlington Isolator schematic symbol