ไอโซเลเตอร์

132 ผลลัพธ์

ไอโซเลเตอร์


ผลิตภัณฑ์ Isolator ถูกใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องส่งข้อมูล สัญญาณควบคุม หรือสัญญาณไดรฟ์เกตระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบที่ต้องไม่มีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดยตรงระหว่างกัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านการทำงานหรือด้านความปลอดภัย ภายในหมวดหมู่นี้ อุปกรณ์จะได้รับการจัดระเบียบเพิ่มเติมตามลักษณะของสเตจเอาต์พุต เอาต์พุตของอุปกรณ์บางอย่างมีลักษณะเหมือนทรานซิสเตอร์ ส่วนอื่น ๆ เช่น ลอจิกเกต เซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ไทริสเตอร์ หรือโฟโตรีซีสเตอร์