ชุด

278 ผลลัพธ์

ชุด


ผลิตภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เสริมเป็นชุดของรายการที่คล้ายกันที่แตกต่างกันไปในด้านใดด้านหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความสะดวกสำหรับการพัฒนา ซ่อมแซม หรือประเมินผล ตัวอย่าง ได้แก่ ลวดของเกจทั่วไปในสีต่างๆ คริสตัลไทม์มิ่งที่มีความถี่ต่างกัน ตัวต้านทานหรือตัวเหนี่ยวนำของค่าต่างๆ ฟิวส์ที่มีขนาดต่างกันและพิกัดกระแสไฟ ท่อหดด้วยความร้อนที่มีขนาดต่างกัน ไฟ LED ในสีที่ต่างกัน และอื่น ๆ