ตัวต้านทาน76,579 ผลลัพธ์

เกี่ยวกับตัวต้านทาน


ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้ประกอบด้วย ตัวต้านทานค่าคงที่ (ปรับค่าไม่ได้) และอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดตามปัจจัยรูปแบบทางกายภาพหรือวิธีการเชื่อมต่อทางกายภาพและทางไฟฟ้าภายในการใช้งานปลายทาง ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้หรือ ค่าตัวแปร (หรือที่เรียกว่าโพเทนชิออมิเตอร์หรือรีโอสแตต) จะพบแยกจากกันในหมวดหมู่ของตัวเอง

รูปภาพสัญลักษณ์แผนผังตัวต้านทาน