ทดสอบและการวัด

ผลลัพธ์ : 6

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์